Page 9 - Proizvodnja hrane za životinje - Katalog DEM Kulpin
P. 9

Potpune smeše za živinu


                                     www.demkulpin.com
     Tov brojlera - Da bi tov brojlera bio                            Sadržaj
    uspešan potrebno je obezbediti više  Naziv   Protein  Starostna grupa  Granulacija  kokcidiostatika
    preduslova: kvalitetno jednodnevno
    pile, dobre uslove u objektu za tov pilića  BS ROSS  min 23,0% 1-10 dana drobljeno     da
    (kvalitetna prostirka, adekvatna gustina  BG ROSS  min 21,0% 11-24 dana drobljeno/pelet   da
                  2
    naseljenosti do 30 kg žive mere po 1m ,  BZ ROSS min 19,0% 25-42 dana    pelet      ne
    odgovarajuća temperatura, vlaga i ven-
    tilacija, adekvatan svetlosni režim,  BS COBB min 22,0%  1-10 dana    drobljeno     da
    dovoljno hranidbenog prostora...), čista  BG COBB min 20,0% 11-22 dana drobljeno/pelet   da
    i bakteriološki ispravna voda, dobra  BZ COBB min 19,0%  23-42 dana    pelet      ne
    zdravstvena zaštita pilića i kvalitetna
    hrana.
     Kvalitetna hrana treba da sadrži odgovarajuću količinu energije,  Primenom hrane za tov brojlera iz naše proizvodne palete omo-
    proteina, esencijalnih amino kiselina, minerala, vitamina, elemenata gućen je zdrav i prirodan koncept ishrane životinja koji je ekonomski
    u tragovima...                    vrlo isplativ - zdrave životinje, bolji proizvodni rezultati, zdrav i pri-
     U farmskoj proizvodnoj paleti za ishranu brojlera kompanija ,,DEM rodan proizvod...
 Potpune smeše za živinu DOO,, proizvodi tri smeše koje su prilagođene potrebama savreme- Osnovne smernice za uspešan tov
    nih hibrida, prema starostnim kategorijama, što je prikazano u na-
    rednoj tabeli:
     Prilikom sastavljanja farmskih smeša za ishranu brojlera uzimani  Priprema objekta i opreme - čišćenje, pranje, dezinfekcija
    su u obzir najnoviji standardi i saznanja vezana za ishranu živine kao  Priprema kvalitetne prostirke - prostirka se postavlja u objekat 3
    i sirovina najboljeg kvaliteta.            dana pre uselenja pilića kako bi se zagrejala. Prostirka može uticati
                               na zdravlje pilića i na sam rezultat tova. Dubina prostirke trebalo bi
     Proizvodni rezultati                da bude 8 do 10 cm (najbolje od kvalitetne i zdrave seckane slame
                               ili šuške. 
     Ishrana brojlera sa farmskom hranom kompanije ,,DEM DOO,, uz  Obezbeđenje adekvatne temerature u objektu - da bi ostvarili
    sprovođenje pravilnog menadžmenta na farmi omogućava postiza- uspešan i kvalitetan tov, u objektu mora da bude odgovarajuća i
    nje konverzije (utrošak hrane za kilogram prirasta) od oko 1,7 kg i ujednačena temperatura. Ukoliko imamo nižu temperaturu u objektu
    telesnu masu od oko 2,7 kg zaključno sa 42 dana starosti. to će direktno uticati na slabiji prirast, veći utrošak hrane (pošto pilići


 8                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14