Page 10 - Proizvodnja hrane za životinje - Katalog DEM Kulpin
P. 10

Potpune smeše za živinu                    Potpune smeše za živinu


                 www.demkulpin.com                                                                         www.demkulpin.com




          Naziv       BS-standard     BG-standard     BZ-standard                    troše energiju na regulisanje telesne temperatu- Preporuka svetlosnog programa: Starost u danima Temperatura
                                                                 re). Niža temperatura takođe negativno utiče i  - prvog dana bez gašenja svetla,
      Proteini           22 %        19 %        17 %                                                               1 dana     34°C
                                                                 na zdravstveno stanje. Mora se voditi računa da  - od 2 do 7 dana starosti po 1h mraka,
      Masti             5 %         5 %          /                       temperatura ne bude ni iznad optimalne jer i to  - od 7 do 21 dana starosti 6h mraka, 2-7 dana 31°C
      Vlaga            13,5 %       13,5 %        13,5 %                     može negativno uticati na tov pilića - slabija  - od 21 dana do kraja tova povećava 7-14 dana 29°C
      Celuloza           5 %         5 %         6 %                      konzumacija, dehidriranje pilića...    se svetlo do 23h dnevno.       15-21 dana    26°C
                                                                  Obezbeđenje adekvatne opreme za ventila-
      Pepeo             8 %         8 %         8 %
                                                                 ciju i hlađenje - bez odgovarajuće ventilacije,  U komercijalnoj proizvodnoj paleti za ishranu  21-28 dana 23°C
      Kalcijum          0,9 – 1,1 %     0,8 – 1,0 %     0,7 – 0,9 %                    konverzija hrane, prirast telesne težine i zdrav- brojlera kompanija „DEM DOO“ proizvodi tri  Preko 28 dana 21°C
      Fosfor           0,65 - 0,85%     0,6 - 0,8%     0,5 - 0,7%                    stveno stanje pilića će biti slabiji, a gubici će se smeše koje su prilagođene osnovnim – standar-
      Fosfor iskoristivi      0,40 %       0,35 %        0,30 %                     povećati.               dnim potrebama pilića u tovu.
      Natrijum          0,15 – 0,2 %    0,15 – 0,2 %    0,15 – 0,2 %                                       BS – starter smeša, u ovom periodu pile bi
      Mangan           80 mg/kg      80 mg/kg        /                       Obezbeđenje adekvatnog osvetljenja  trebalo da pojede oko 0,5 kg starter smeše -
                                                                                    drobljene.
      Cink            50 mg/kg      50 mg/kg        /
                                                                 - program osvetljenja je bitan faktor u pravilnom BG - grover smeša, u ovom periodu pile bi trebalo
      Gvožđe           40 mg/kg      40 mg/kg        /                       tovu brojlera. Dobar svetlosni program sprečava da pojede oko 3 kg grover smeše.
      Bakar            8 mg/kg       8 mg/kg        /                       prekomeran rast u početnom periodu tova i  BZ - finišer smeša, u ovom periodu pile bi trebalo
      Jod            0,8 mg/kg      0,8 mg/kg        /                       tako dovodi do smanjenja sindroma iznenadne  da pojede oko 1,5 kg finišer smeše.
                                                                 smrti. Adekvatan svetlosni režim omogućava
      Selen           0,15 mg/kg     0,15 mg/kg        /
                                                                 takođe i postizanje optimalne konverzije hrane   Očekivana telesna masa na kraju tova sa stan-
      Vitamin A         12000 IJ/kg     1000 IJ/kg       /                       kao i optimalan razvoj kostiju i razvoj imuno- dard hranom bila bi oko 2,4kg.
      Vitamin D         2000 IJ/kg      1800 IJ/kg       /                       loškog sistema.
      Vitamin E          30 mg/kg      25 mg/kg        /
      Vitamin B2         6 mg/kg       6 mg/kg        /
      Metabolička energija    13,0 MJ/kg     13,0 MJ/kg      13,0 MJ/kg
      Lizin            1,15 %       0,90 %         /
      Met+Cis           0,85 %       0,70 %         /






     BS ROSS
     - starter smeša, u ovom periodu pile bi trebalo da
     pojede oko 0,5 kg starter smeše - drobljene.
     BG ROSS
     - grover smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
     pojedeoko 2,5 kg grover smeše.
     BZ ROSS
     - finišer smeša - u ovom periodu pile treba da pojede
     oko 2,0 kg finišer smeše. Zadnjih 5 dana
     obavezno se koristi finišer smeša bez kokcidiostatika.
     BS COBB
     - starter smeša, u ovom periodu pile bi trebalo da
     pojede oko 0,3 kg starter smeše - drobljene.
     BG ROSS
     - grover smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
     pojede oko 1,0 kg grover smeše.
     BZ ROSS
      - finišer smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
     pojede oko 3,4 kg finišer smeše.


                              10 10                                                          11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15