Page 11 - Proizvodnja hrane za životinje - Katalog DEM Kulpin
P. 11

Potpune smeše za živinu Potpune smeše za živinu


 www.demkulpin.com                             www.demkulpin.com
 Naziv BS-standard BG-standard BZ-standard troše energiju na regulisanje telesne temperatu- Preporuka svetlosnog programa: Starost u danima Temperatura
    re). Niža temperatura takođe negativno utiče i  - prvog dana bez gašenja svetla,
 Proteini 22 % 19 % 17 %                               1 dana     34°C
    na zdravstveno stanje. Mora se voditi računa da  - od 2 do 7 dana starosti po 1h mraka,
 Masti 5 % 5 % / temperatura ne bude ni iznad optimalne jer i to  - od 7 do 21 dana starosti 6h mraka, 2-7 dana 31°C
 Vlaga 13,5 % 13,5 % 13,5 % može negativno uticati na tov pilića - slabija  - od 21 dana do kraja tova povećava 7-14 dana 29°C
 Celuloza 5 % 5 % 6 % konzumacija, dehidriranje pilića...   se svetlo do 23h dnevno. 15-21 dana 26°C
     Obezbeđenje adekvatne opreme za ventila-
 Pepeo 8 % 8 % 8 %
    ciju i hlađenje - bez odgovarajuće ventilacije,  U komercijalnoj proizvodnoj paleti za ishranu  21-28 dana 23°C
 Kalcijum 0,9 – 1,1 % 0,8 – 1,0 % 0,7 – 0,9 % konverzija hrane, prirast telesne težine i zdrav- brojlera kompanija „DEM DOO“ proizvodi tri  Preko 28 dana 21°C
 Fosfor 0,65 - 0,85% 0,6 - 0,8% 0,5 - 0,7% stveno stanje pilića će biti slabiji, a gubici će se smeše koje su prilagođene osnovnim – standar-
 Fosfor iskoristivi 0,40 % 0,35 % 0,30 % povećati. dnim potrebama pilića u tovu.
 Natrijum 0,15 – 0,2 % 0,15 – 0,2 % 0,15 – 0,2 % BS – starter smeša, u ovom periodu pile bi
 Mangan 80 mg/kg 80 mg/kg / Obezbeđenje adekvatnog osvetljenja trebalo da pojede oko 0,5 kg starter smeše -
                       drobljene.
 Cink 50 mg/kg 50 mg/kg /
    - program osvetljenja je bitan faktor u pravilnom BG - grover smeša, u ovom periodu pile bi trebalo
 Gvožđe 40 mg/kg 40 mg/kg / tovu brojlera. Dobar svetlosni program sprečava da pojede oko 3 kg grover smeše.
 Bakar 8 mg/kg 8 mg/kg / prekomeran rast u početnom periodu tova i  BZ - finišer smeša, u ovom periodu pile bi trebalo
 Jod 0,8 mg/kg 0,8 mg/kg / tako dovodi do smanjenja sindroma iznenadne  da pojede oko 1,5 kg finišer smeše.
    smrti. Adekvatan svetlosni režim omogućava
 Selen 0,15 mg/kg 0,15 mg/kg /
    takođe i postizanje optimalne konverzije hrane   Očekivana telesna masa na kraju tova sa stan-
 Vitamin A 12000 IJ/kg 1000 IJ/kg / kao i optimalan razvoj kostiju i razvoj imuno- dard hranom bila bi oko 2,4kg.
 Vitamin D 2000 IJ/kg 1800 IJ/kg / loškog sistema.
 Vitamin E 30 mg/kg 25 mg/kg /
 Vitamin B2 6 mg/kg 6 mg/kg /
 Metabolička energija 13,0 MJ/kg 13,0 MJ/kg 13,0 MJ/kg
 Lizin 1,15 % 0,90 % /
 Met+Cis 0,85 % 0,70 % /


 BS ROSS
 - starter smeša, u ovom periodu pile bi trebalo da
 pojede oko 0,5 kg starter smeše - drobljene.
 BG ROSS
 - grover smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
 pojedeoko 2,5 kg grover smeše.
 BZ ROSS
 - finišer smeša - u ovom periodu pile treba da pojede
 oko 2,0 kg finišer smeše. Zadnjih 5 dana
 obavezno se koristi finišer smeša bez kokcidiostatika.
 BS COBB
 - starter smeša, u ovom periodu pile bi trebalo da
 pojede oko 0,3 kg starter smeše - drobljene.
 BG ROSS
 - grover smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
 pojede oko 1,0 kg grover smeše.
 BZ ROSS
 - finišer smeša - u ovom periodu pile bi trebalo da
 pojede oko 3,4 kg finišer smeše.


 10 10                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16